Ziņas

07.09.2015

Firmas juridiskā statusa maiņa

Ir mainījis mūsu uzņēmuma juridiskais statuss - no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dīlers” uz AKCIJAS SABIEDRĪBU „Dīlers”

20.04.2012

Palaista cilindrisko alumīnija lietņu ražošanas līnija

Cilindrisko alumīnija lietņu ražošanas komplekss nodots ekspluatācijā

15.10.2015

Pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Acone

Vides pārraudzības valsts birojs 13.10.2015.g. izsniedza Atzinumu Nr. 8 par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības nekustamajā īpašumā “Majorīši” Aconē, Salaspils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu