02.01.2013
Ražotnē tiks ieviestas SEG emisijas samazinošas tehnoloģijas


2012. gada 20.decembrī tika parakstīts līgums Nr. KPFI-15/9 ar VSIA „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju ieviešana alumīnija izstrādājumu ražotnē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana par 679 942 kgCO2 gadā, veicot energoefektivitāti paaugstinošus ieguldījumus SIA „Dīlers” ražotnē. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 546 706,85 latus, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 295 221,70 latus. SIA „Dīlers” līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 251 485,15 lati.

 

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.