13.05.2013
Atkritumu šķirošanas stacija Salaspils novada Aconē, īpašumā “Majorīši”


Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 1.marta lēmuma Nr.57 uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Salaspils novada Aconē (kadastra Nr. 8031 001 0271).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA DĪLERS (reģistrācijas Nr.40003326131, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214c, Rīga, LV 1039)

Tiek plānota atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Salaspils novada Aconē (zemes kadastra Nr.8031 001 0271).

SIA DĪLERS projekts paredz dalīti vāktu atkritumu šķirošanas centra izveidi, kas veicinās atgūstamo materiālu izmantošanu un sasniedzot maksimālās plānotās jaudas samazinās apglabājamo atkritumu daudzumu par aptuveni 8 tūkstošiem tonnu gadā.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 20.maija līdz 2013.gada 10.jūnijam:

1) interneta vietnē www.dilers.lv sadaļā “Paziņojumi”: http://www.dilers.lv/notice/view/44/;

2) Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8;

3) Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darba dienās no 10:00 līdz 16:00; tālrunis 67321173, interneta mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 2013.gada 30.maijā Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, plkst. 17:00.

SIA DĪLERS pilnvarotās personas kontakttālrunis: 27071080

Lejupielādēt:

Paziņojums

Informācija sabiedrības apspriešanai

Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 1.marta lēmums Nr.57

30.05.2013 IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.