14.11.2014
Jauns projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Dīlers” ražotnē”


SIA „Dīlers” ir noslēdzis 2014. gada 14. novembrī līgumu Nr. KPFI-15.4/101 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Dīlers” ražotnē” īstenošanu.
Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.  

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums ne mazāk par 117,845 tonnas gadā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 418 481,14 EUR. KPFI finansē 54,891530 % no attiecināmajām izmaksām, t.i. 229 710,70 EUR.


Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.